Debsirin School: OIT

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O19 - O22)