Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O17: รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง