Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O14: รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง