Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O15: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง