Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O25: การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส