Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (O22 - O25)