Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O24: ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส