Debsirin School: OIT

O21: สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานทะเบียนคุมขอซื้อ ปีงบประมาณ 2566