Debsirin School: OIT

O20: ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศการประกวดราคาซื้องานประกาศ ระบบเสียงตามสาย

เอกสารการประกวดราคาซื้องานประกาศ ระบบเสียงตามสาย