Debsirin School: OIT

O27: แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเรื่องราวร้องทุกข์