Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O29: รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรย

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน