Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O28: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน