Debsirin School: OIT

O42: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566