Debsirin School: OIT

O41: การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำปี 2566