Debsirin School: OIT

O33: รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่