Debsirin School: OIT

O32: การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีการศึกษา 2566

กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร