Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O19: รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล