Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O8: แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ