Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O11: คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 แผนการดำเนินงานและงบประมาณ