Debsirin School: OIT

O17: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

กลุ่มงานการเงิน

กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

กลุ่มงานพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและนานาชาติ

กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและงานบุคคล