Debsirin School: OIT อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

O33: รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส