Debsirin School: OIT

O38: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565